اقتصادی

یک اقدام راهبردی برای ایجاد سرمایه گذاری کلان اقتصادی در ملایر

به گزارش پایگاه خبری همدان آنلاین دکتر علیرضا امامی ( عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور اقتصادی )تدوین الگوی خط مشی گذاری تحول اقتصادی شهرستان ملایر (تام ) با رویکرد حکمرانی خوب گامی مهم در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال 1402 مبنی بر” کاهش نرخ تورم و افزایش رشد تولید ” از سوی فرماندار ملایر و تیم اقتصادی مشارالیه است.

در این خط مشی گذاری، پس از شناسائی امکانات بالقوه شهرستان و مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی کلیه ابعاد، مولفه ها، مقوله های و تم ها و عوامل داخلی و خارجی مختلف موثر بر افزایش مستمر و مداوم درآمدهای پایدار، سرمایه گذاری مولد ، نرخ رشد تولید در شهرستان ملایر و کاهش نقدینگی ، پس انداز هرز ، تقاضای سوداگرانه پول ، فعالیت های اقتصادی غیر مولد ، کاهشنرخ تورم از سوی تدوین کنندگان خط مشی اقتصادی شهرستان شناسائی و راهکار های مهم در جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان از طریق ایجاد نوآوری و خلاقیت در بازارها و درچارچوب ماموریت، رسالت سازمانی دستگاه های اجرائی و تحقق چشم انداز مطلوب اقتصادی، استراتژی ها و سیاست های مناسب به منظور اجرای خط مشی ها و کنترل و نظارت بر اجرای آن ، ارائه می شود.

در این الگوی تدوین خط مشی گذاری ، دستگاه های اجرائی شهرستان ملایر نقش تسهیل گری و هدایت گری را به عنوان دولت تسهیل گر (هدایت گری بجای تصدی گری و پاروزنی ) و نقش دستگاه های کارآفرین ( بازآفرینی دستگاه های اجرائی برای خلاقیت و انعطاف پذیری و توانمند سازی بجای خدمت رسانی ) و نقش دستگاه های اجرائی ماموریت محور را به جای دستگاه های و سازمان های قانون محور(دستگاه های شهرستان به دنبال تحقق اهداف ، رسالت و ماموریت سازمانی با نرخ بهره وری بالا اعم از بازدهی و اثر بخشی بالا ) و نتیجه محور (سرمایه گذاری روی ستاده ها بجای سرمایه گذاری روی داده ها ) و مشتری محور (مواجه با نیازهای مشتری نه بورکراسی و نیز افزایش مشارکت مردم به عنوان ذی نفعان واقعی در راستای رفع مشکلات ) و غیر متمرکز ( تغییر از سلسله مراتب به مشارکت و گروه های کاری ) و نقش دستگاه های اجرائی بازارگرا از طریق مهندسی مجدد منابع را ایفا می کنند و نسبت به ایجاد تحول اداری و اقتصادی در حوزه های ماموریتی و رسالت سازمانی خود به منظور جلوگیری از خروج منابع و سرمایه های فکری و مادی شهرستان ، جذب منابع و سرمایه های خارجی ، افزایش اعتماد اجتماعی ، تحقق چشم اندازها، تفکرات استراتژیک ، افزایش مداوم نرخ رشد تولید و منابع درآمدی پایدار شهرستان ، کاهش نرخ تورم نا خواسته ، ایجادآینده مطلوب اقتصادی در شهرستان ملایر ، افزایش نرخ بازدهی اسمی طرح ها و پروژه ها به نرخ بازدهی واقعی ( نرخ بازدهی واقعی عبارت است از حاصل جمع نرخ بازدهی اسمی ( بانکی ) با نرخ تورم ) از طریق مشارکت مردم با هر نوع سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و نیز تنوع در سبد دارائی ها ، منابع و روش های مختلف سرمایه گذاری مولد به طور شفاف و با فرصت های برابر ، اقدامی موثر در راستای کاهش ریسک و مخاطره سرمایه گذاران ، افزایش اعتماد سرمایه گذاران ، کاهش پس انداز هرز ، نقدینگی در اقتصاد ، فعالیت های اقتصادی غیر مولد، کاهش تقاضای سودگرانه پول ، معاملات سفته بازی و سوداگرانه، کاهش نرخ تورم لجام گسیخته و برنامه ریزی نشده و افزایش نرخ رشد تولید در اقتصاد و در نتیجه راهکار عملی برای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول اقتصادی با هدف مهار تورم و افزایش نرخ رشد تولید در سطح اقتصاد شهرستان می کنند.تدوین، اجرا و نظارت بر خط مشی تحول اقتصادی شهر ستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب ، بی شک در دراز مدت منجر به بهبود شاخص های توسعه اقتصادی شامل افزایش سرمایه گذاری مولد اعم از سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش تقاضای سفته بازی و سوداگرانه و پس انداز هرز ، افزایش نرخ بازدهی واقعی و تولید ناخالص داخلی و ملی ، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی و استمرار در افزایش نرخ رشد تولید و درآمدهای پایدار در شهرستان ملایر می شود و درآینده ای نزدیک این الگوی تدوین خط مشی، میتواند بعنوان یک الگوی مناسب در سطح کشور برای توسعه اقتصادی و افزایش رقابت در بین شهرستان ها مورد استفاده قرار گیرد. بی شک در میان همه وظایف مدیران و خط مشی گذاران ، تفکر استراتژیک اقتصادی ، ترسیم چشم انداز بلند مدت اقتصادی و تدوین خط مشی بر اساس نرخ بازدهی واقعی و توجه به مفهوم هزینه فرصت اقتصادی از اساسی ترین آنهاست که مانند پلی وضعیت اقتصادی زمان حال و انتظارات از سطح قیمت ها و میزان تولید را به آینده مرتبط می سازد. تدوین خط مشی، شمایی از گذشته برای تصمیم گیری در زمان حال وبرای انجام اقدامی در آینده به منظور دسترسی به آینده مطلوب اقتصادی است؛ ما نمي‌توانيم تغييرات به ویژه تغییرات و عوامل محیط خارجی وبرونزا را كنترل كنيم اما مي‌توانيم خود را براي مواجه با تغییرات آماده کنیم.

از سوی دیگر پویائی محیط و رقابت در بازارها، باعث ایجاد تغییرات و تحولات شگرف شده است، بنابراین تدوین کنندگان خط مشی و مدیران دستگاه ها به عنوان مجریان خط مشی به روش ها و ابزارهایی نیاز دارند که نبض این تغییرات را درک کرده و در تصمیم گیری راهنمای آنها باشند . تدوین خط مشی اقتصادی برای ایجاد تحول اقتصادی و ساختار مناسب به منظور افزایش رشد تولید ، افزایش بازدهی واقعی طرح ها بر اساس تفکر استراتژیک و شیوه های مناسب مشارکت و جلب اعتماد اجتماعی مردم ، قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده است و این امر وظیفه ای نیست که یکبار انجام گرفته و مسکوت بماند بلکه فرآیندی است که می بایست پیوسته صورت گیرد و این وظیفه ای تعطیل نشدنی است .

یکی از مهمترین وظایف خط مشی گذاران، تخمین انتظارت از نرخ تورم ، نرخ رشد تولید ، تخمین تقاضای موثر و نرخ بازدهی واقعی و اولویت بندی در مصرف منابع برای افزایش تولید و سرمایه گذاری مولد بر اساس تجارب گذشته و پیش بینی درحال به منظور نیل به اهداف آتی و نگاه بلند مدت وتعیین آینده مطلوب مطابق نیاز ذی نفعان و مردم ، در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی و تحقق شعار سال مبنی بر افزایش مداوم نرخ تولید و کاهش نرخ تورم و نیز مواجه با نوسانات محیط داخلی و خارجی است. با تدوین الگوی خط مشی، افزایش مستمر نرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی شهرستان ملایر با رویکرد حکمرانی خوب ، راهبردهای توسعه ای ، اولویت بندی راهبردها ، تعیین سیاست های ، برنامه های کوتاه ، میان و بلند مدت توسعه اقتصادی ، شهرستان ملایر با اتکا و محوریت قوانین و اسناد بالا دستی مرتبط از جمله: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، سند تحول چشم انداز 20 ساله کشور ، قانون برنامه توسعه ششم ، اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی ، اجرای اصل 144 قانون اساسی و خصوصی سازی ، قانون بودجه 1402 و سایر قوانین موضوعه جهت تحقق چشم انداز رسالت ، ماموریت سازمانها و دستگاه های اجرائی در سطح شهرستان صورت می گیرد و با مشارکت و جذب سرمایه های مولد داخلی و خارجی ، سرمایه های خرد ،کلان بخش خصوصی داخلی و خارجی و هماهنگی و هم افزایی تمامی دستگاه های اجرائی شهرستان ، نسبت به اجرای خط مشی تدوین شده ” الگوی تدوین خط مشی افزایش مستمر نرخ رشد تولید و کاهش نرخ تورم و تحول اقتصادی با رویکرد حکمرانی خوب در اقتصاد شهرستان ملایر” صورت می گیرد و درآینده شاهد استفاده بهینه از منابع و ظرفیت های اقتصادی شهرستان و تبدیل امکانات بالقوه به امکانات بالفعل با مشارکت اقتصادی مردم ، افزایش مستمر نرخ رشد تولید با نرخ بازدهی واقعی بالا و بهبود شاخص های توسعه از جمله افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی ، درآمد سرانه ، جلو گیری از خروج سرمایه و جذب سرمایه گذاری خارجی ، کاهش نرخ بیکاری غیر ارادی ، افزایش خلاقیت و نو آوری در ایجاد بازارها، منابع و نهاده های جدید و تجاری سازی این ایده ها ، افزایش نرخ بازدهی واقعی طرحها و پروژهها ، ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، و در نتیجه کاهش فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در فعالیت های اقتصادی شهرستان خواهیم بود. در خاتمه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشارکت در این طرح همگانی و فرصت های برابر سرمایه گذاری و شفاف دعوت به همکاری بعمل می آید تا پیشنهادات کتبی خود را پیرامون عناوین ذیل به دبیرخانه ستاد تدوین الگوی خط مشی تحول اقتصادی شهرستان واقع در فرمانداری ویژه شهرستان ملایر به آدرس: ملایر، بلوار شهید بهشتی ،فرمانداری ویژه شهرستان ملایر یا ایمیل alirezaemami1348717@gmail.com ارسال یا تحویل دهند.1- ایده های خلاقانه و نوآورانه برای ایجاد بازارهای جدید اعم از بازرهای داخلی و خارجی یا تولید کالای جدید یا ارائه خدمات مطلوب یا نهاده های جدید 2- مشارکت در طرح های دارای توجیه اقتصادی با مالکین دارائی های متنوع شامل زمین و مستغلات ، سرمایه ، ساختمان ، اوراق بها دار ، مسکوک ، سهام و…. در قالب قراردادهای مشارکتی پیشنهادی مختلف صورت می گیرد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن